ბრალდებული

ბრალდებული
• საპროცესო კოდექსის მიხედვით, არის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული პირი, ანუ, ის პირი ვისი მიმართაც გამოტანილია დადგენილება ბარლდებულის სახით სისხლის სამარლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. აღნიშნული დადგენილება მიიღება დაკავებიდან არა უგვიანეს 48 საათისა. ბრალდებულის სტატუსი შეიძლება შეიძინოს ეჭვმიტანილმა და ასევე ნებისიერმა სხვა პირმა, რომლის წინააღმდეგაც იქნება დანაშაულში მამხილებელი საკმარისი უტყუარი მტკიცებულებები.
Source: შეწყალების გამოყენების წესი და თავისებურებანი / (მოამზადა თეა გადრანმა). ეჭვმიტანილის და ბრალდებულის ძირითადი უფლებები სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოების დროს / (მოამზადა არჩილ ჩოფიკაშვილმა) ; ორგანიზაცია "კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" - [თბ.], 2005,
• სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული პირი, აგრეთვე პირი, რომლის მიმართაც კანონით დადგენილი წესით გამოტანილია გამომძიებლის ან პროკურორის დადგენილება მისი ბრალდებულად პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. ბრალდებულს, რომელიც მიცემულია სამართალში, ეწოდება განსასჯელი, ხოლო რომლის მიმართაც გამოტანილია სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი - მსჯავრდებული.
Source: ჩვენი კონსტიტუცია : საქართველოს კონსტიტუცია : გამოცემა მოზარდებისათვის [ქართ. და რუს. ენ / სარედ. ჯგუფი: ლალი გზირიშვილი, თამარ დემეტრაშვილი, მერაბ ბასილაია და სხვ.] - თბ. : ფონდი Alpe, 2005.

Georgian encyclopedia. 2013.

Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ბრალდებული" в других словарях:

  • განსასჯელი — • ბრალდებული, რომლის მიმართაც საბრალდებო დასკვნის შედგენის შემდეგ საქმე არსებით განსახილველად ჩაბარდა სასამართლოს განსჯადობის მიხედვით. ამდენად, ყველა სხვა შემთხვევისაგან განსხვავებით, განსასჯელი შეიძლება გახდეს მხოლოდ ბრალდებული. Source:… …   Georgian encyclopedia

  • შეთანხმება სასჯელზე — ბრალდებული არ აღიარებს იმ დანაშაულის ჩადენას, რომლისთვისაც ედება ბრალი, მაგრამ ეთანხმება პროკურორს სასჯელის ზომაზე ან სასჯელისაგან სრულ გათავისუფლებაზე და თანამშრომლობს გამოძიებასთან. როგორც ვხედავთ, სასჯელზე შეთანხმების მიღწევისათვის აუცილებელი… …   Georgian encyclopedia

  • პირადი თავდებობა — პირადი თავდებობისას სანდო პირები კისრულობენ წერილობით ვალდებულებას, რომ ისინი უზრუნველყოფენ ბრალდებულის სათანადო ქცევას და გამომძიებლის, პროკურორის, სასამართლოს გამოძახებით მათთან გამოცხადებას. თავდებთა რიცხვს განსაზღვრავს ორგანო, რომელიც… …   Georgian encyclopedia

  • გასაჩივრების უფლება — ეჭვმიტანილი და ბრალდებული, წინასწარი გამოძიების სტადიაზე, სარგებლობენ უფლებით, გაასაჩივრონ გამომძიებლის მოქმედებანი და გადაწყვტილებები პროკურორთან, პროკურორისა ზემდგომ გადაწყვეტილებებთან, ხოლო კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში სასამართლოში წინასწარი …   Georgian encyclopedia

  • გირაო — • ფულადი თანხა ან სხვა ფასეულობა, რომელიც სისხლის სამართლის საქმის განმხილველი სასამართლოს, ან წინასწარი გამოძიების ორგანოს დეპოზიტზე შეაქვს ბრალდებულს, განსასჯელს ან მათი სახელით სხვა პირს სასამართლოსათვის მიცემული წერილობითი ვალდებულებით… …   Georgian encyclopedia

  • კომპურგაცია — ანუ შეჯიბრებითი ხასიათის პროცედურა ადგილობრივ ანგლოსაქსურ სასამართლოში, დაზარალებული და ბრალდებული მხარის მოწმეების მონაწილეობით; Source: გოთუა ზურაბ. ანგლო ამერიკული სისხლის სამართლის ზოგადი დახასიათება // ალმანახი №13, [სისხლის სამართალის… …   Georgian encyclopedia

  • დასაცავი პირი — ეჭვმიტანილი ან ბრალდებული, რომელსაც დამცველი იცავს. Source: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი …   Georgian encyclopedia

  • დაცვის მხარე — ეჭვმიტანილი, ბრალდებული, დამცველი, ბრალდებულის მშობელი ან სხვა კანონიერი წარმომადგენელი, სამოქალაქო მოპასუხე და მისი წარმომადგენელი. Source: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი …   Georgian encyclopedia

  • სამედიცინო დაწესებულებაში მოსათავსებელი პირი — 1. თუ სასამართლო სამედიცინო ან სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშვნის ან ჩატარების დროს დადგება სტაციონარული მეთვალყურეობის საჭიროება, მომკვლევს, გამომძიებელს, პროკურორს სასამართლო ბრძანების ან განჩინების (დადგენილების) საფუძველზე უფლება… …   Georgian encyclopedia

  • ბრალზე გარიგება — ამ დროს გამოძიებასთან თანამშრომლობა არაა აუცილებელი პირობა, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში, ბრალდებული უნდა აღიარებდეს დანაშაულს. Source: ხაჩიძე დიმიტრი. საპროცესო შეთანხმება : [სისხლის სამართლის საქმეებზე] / დიმიტრი ხაჩიძე ; კონსტიტუციის 42 ე მუხლი თბ …   Georgian encyclopedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»